วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

Jim Wilsons Ebay Secrets EBOOK

Jim Wilsons Ebay SecretsJim Wilsons Ebay Secrets

"How To Quickly & Easily Make A Full-Time
Income From eBay -- Starting Today ... Even
If You're Brand New To The Net! "

Dear Internet Friend,
How does the thought of turning 30 cents into $50 (or even much more) in seven days or less sound to you?
Perhaps it sounds ridiculous or even impossible. But it has in fact already been done many, many times -- and much more easily than you may think. Here's how:
30 cents is all it costs to list on eBay (as I write this). You could be listing anything:
*An old record from your collection
*That lamp on your desk
*Some old books from your personal library
*Even an ebook or software you own rights to
Post it up on eBay, start the auction ... and watch in amazement as people start frantically bidding for your item!
How I Turned 30 Cents Into $12.50 ...
I've sold items on eBay that have cost me literally nothing -- all I was selling was electrons ... well, ebooks to be exact.
I paid for the ebook originally of course, but I now owned rights to it, had made my money back with previous auctions, and now it cost me absolutely nothing.
I plunked down my 30 cents for the listing and seven days later I sold the ebook for $12.50. A very nice return on investment I'm sure you'll agree.
Now of course I don't always make that much with my auctions. Sometimes I make less, but sometimes I make much more.
Perhaps you're thinking "That's great, but $12.50 a week is hardly worth writing home about".
Well, it's not a huge amount ... that's certainly true.
But start listing ten of those items a week, and we start getting into more serious money: $125.00 for very part time effort is a great start.
Or imagine listing 100 auctions a week...
How does $1,250.00 in part-time income... every single week sound to you?!
How To Sell A Nuclear Submarine On eBay ...
Even though the return on investment when it comes to ebooks is great, you can sell pretty much anything on eBay.
With the tens of millions of visitors eBay receives every single month ... I'm sure just one of those people will be interested in whatever you happen to be auctioning.
Just listen to this true story:
Someone recently auctioned a nuclear submarine on eBay. Yes -- unbelievable but true! eBay did pull the auction since it was in fact illegal, but before the auction was pulled the submarine was receiving bids into the six figures!
I heard that story from a guy called Jim Wilson. He's a very experienced eBay seller:

Introducing Jim Wilson ...
Since 1999, Jim has been making a great part-time income on eBay. He certainly doesn't consider himself a 'guru'. He's just a normal guy, like the rest of us, who just happens to know exactly how to make money on eBay. Very good money in fact. Literally on demand.
His day job is actually as a Firefighter Paramedic. He spends a couple of days a week selling on eBay... and that's all it takes for him to make a great second income.
And best of all: he's very open about exactly how he runs his business. He loves teaching others how to make money on eBay too...
And I was lucky enough to speak with Jim for a full 90 minutes recently, picking his brains about every single aspect of his eBay business. And I'm making every single word available to you. Here is just a taster of what you'll discover:
*The easy way to process 108 auctions in 30 minutes! Jim reveals exactly how he does it ... running multiple auctions is the best way to consistently make serious money on eBay and if you know the right way to do it -- running 100 or more auctions a week is a lot easier than you may think.

*Listen to the incredible story of how Jim became one of only two distributors worldwide for a product. This product was so in-demand, he made an average 1,000% profit (yes you read that right) on 200 auctions selling it!

*Discover a stupid-simple eBay tactic for bringing traffic to your site. Hardly anyone's using it at the moment so you'll have an immediate advantage ...

*You can lose money hand over fist if you don't know when you MUST run a reserve auction. Discover how to avoid this eBay pitfall...

*You'll make oodles more cash than 99% of the other eBay sellers - IF - you can spot an up and coming trend and get in early. Jim reveals exactly what you need to look for in this exclusive interview...

*Much better than drop-shipping companies, and even better than wholesalers ... the secret suppliers that will allow you to make huge eBay profits.

*Which is the best price to start your auctions at? This will be revealed ...

*With hundreds in feedback, and only ONE negative remark, Jim really knows how to keep his eBay customers delighted. He reveals exactly how you can do this too, to build a thriving eBay business on a rock-solid foundation of positive feedback.

*How to continue making money from your past auction customers for months and years to come...

*The guaranteed way to get your listings to appear in as many eBay searches as possible and quickly grab people's attention. Plus the fatal headline mistake that hardly anyone knows about. If you fall into this trap you're literally throwing your money away on every auction you run...

*At what point in your eBay business should you start holding an inventory? Jim reveals ...

*Jim talks you step-by-step through one of his eBay ad templates. This will save you much time, and stop you tearing your hair out worrying how you should really put your ad together.
*The simple and proven way to really stand out from your eBay competition -- even if they're selling the exact same item!

*Listen to what one man found in the basement of his new house ... and turned into thousands upon thousands of dollars on eBay within just a few weeks!

*PayPal has had some bad press ... but it's still the most popular way for people to pay on eBay. There's one simple thing very few people do that Jim tells you about -- and doing this will make you 99% safe from PayPal ever burning you.


Download Ebook

Ebay Secrets - Quickly & Easily Make Ebay Income
LINK   :  http://www.digital2u.net/index.php?option=com_content&view=article&id=40
Password : income
How To Create an Automated Ebay Money Machine Ebook

How To Create an Automated Ebay Money Machine

 

 

 

 

 

 


How To Create an Automated Ebay Money Machine
Product Description
Ebay has been a source of Goldmine for many Internet Entrepeneur. Are you ready to grab your share? In this ebook, you'll find out the fundamental truth to create a profitable online auction business as well as the close-guarded secret resources of Dropshipping and Wholesale Companies!

 • You will discover how to start an online auction business.
 • You will learn how to automate your business for highest efficiency.
 • You will find 7 sources for quality products to auction on eBay.
Once you've examined this new resource, you'll have a very clear plan detailing the exact steps you need to start, manage, and profit from your own online auction.
If you already have experience on eBay, you can be sure to pick up a few tricks you may have not even thought of.
How to Create an Automated eBay Money Machine will teach you how to create an automated ebook money machine. What this means is it'll teach you how to make money on eBay using an automated machine for money.

Quick Start Guide to Automate Ebay Profits
Chapter One - The Ultimate Home Based Business
Chapter Two - The Foundation For a Profitable Online/Auction Business
Chapter Three - Drop-Shipping : The No Risk Way To Healthy Cashflow!
Chapter Four - Wholesale - and Far Below - Sources
Chapter Five - Professional Product Presentation and Killer Advertising Techniques
Chapter Six - Lucrative Listings!
Chapter Seven - Managing and Automating Your Online/Auction Business
Chapter Eight - After the Auction - The Profits Continue!

Download Ebooks
How To Create an Automated Ebay Money Machine
LINK   :  http://www.digital2u.net/index.php?option=com_content&view=article&id=41
Password : auto
วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ReSell IT on eBay EBook

ReSell IT on eBayReSell IT on eBay

“The Secrets to Selling the Single Most Profitable Type of Product there is…And Keeping 100% of the Profit from Every Single Sale You Make!”

by Thalia Miller

Dear Friend,

If you are just plain tired of dealing with stubborn and unreliable suppliers, paying way too much money for products to make any kind of significant profits, packing and shipping physical products and quite simply not making enough money, this letter is for you!

Because you are about to discover how to keep the profit from every single dollar your customers pay you and get rid of dealing with stubborn suppliers and shipping all together!
 • No packaging or shipping!
 • No dealing with stubborn overseas suppliers!
 • No paying outrageous shipping and customs charges just to get your hands on the products you want to sell!
 • No more making a measly 30% or 20% profit on every sale you make!

Not only are you about to find out how to get rid of some of the biggest problems related to running an eBay business, but you are about to find out how to sell and where to get the most profitable kind of products you can possibly sell on eBay.

So what kind products am I talking about? I am talking about digital information products!

But before I go into what digital information products are, here are just a few advantages to selling digital info products:
 • You keep 100% of the profit your customers pay you. That's rights! Info products have a whopping 100% profit margin!
 • You don't have to ship or pack anything, you can even have an automatic download link sent to your customers after every single sale you make (this sure beats spending hours each day packaging products and going to the post office).
 • You will never run out of stock! It's that simple, since info products are digital all you have to do is upload it to the Internet and give your customers access to the download page!
 • You don't need any storage space! No more boxes and packaging materials littering your whole house. You can store as many info products in your hard drive as you like.
 • No need to constantly look for and deal with suppliers! You can simply create your own info products or even easier: buy resell rights!
 • You don't have to buy every single product you sell! With physical products, you must pay for every single item you sell, and this significantly eats away at your profits. Digital products on the other hand are free to create. And if you do buy resell rights, you only have to pay once!
 • Your customers get access to their purchases immediately, instead of waiting days or weeks for the products they just bought. Instant gratification!
 • You eliminate the single biggest reason people refuse to buy stuff online: paying too much for shipping charges.

And that is exactly why selling info products is a lot easier, hassle free, enjoyable, less time consuming and a lot more profitable than selling electronics, antiques, clothing and other physical products!

In fact, if you sell digital products on eBay instead of physical ones, you can easily have your whole eBay business automated! Because you will NOT have to package and ship anything, you can simply have automatic emails with download instructions sent to everyone that buys from you!

As easy as selling info products on eBay is, there are still some things you absolutely MUST learn in order to start selling info products successfully. And that is exactly what you'll learn in the...

ReSell IT on eBay
Here is just a small sample of some of the things you will learn in the "eBay Info Profits" Guide:
 • The different types of information products you can easily sell and what to do in order to make them fetch a higher price.
 • How to find the most profitable eBay niches to sell your info products in.
 • A simple guide to easily selling your first extremely profitable info product on eBay using the new digital download rules!
 • How to sell your info products on eBay and get top dollar! And even how to make money with products when they don't sell!
 • A list of the best resale rights sources-- most are free! Exactly where to go to get resell rights to other people's products for free and below wholesale.
 • How to advertise your new business for the most traffic and hits to your listings.
 • How to get others to help you sell more products. How to build your mailing list.
 • And much, much more!

The above list is just a small sample of all the things you are about to learn in "ReSell IT on eBay" Guide!

Contents

1: GETTING RESALE RIGHT

2: GETTING NICHED

3: GETTING PAID.

4: GETTING NOTICED.

5: GETTING LISTED.

6: GETTING THE WORD OUT.

7: GETTING RICH.

AFTERWORD: GETTING IT TOGETHERDownload Ebooks 

RESELL IT ON EBAY
LINK   :  http://www.digital2u.net/index.php?option=com_content&view=article&id=42
Password : profit
90 day Power seller challenge Ebook

90 day Power seller challenge Ebook.

90 day Power seller challenge
Author: John Thornhill (Titanium Power Seller on eBay) 

Would you like to become a power seller in record time and gain the respect of the eBay community?
Here is how you can become an eBay™ Power Seller in 90 days or less for a ridiculous price.
 
Challenges to make you Power Seller on eBay in just 90 Days
Will you accept the challenge???


I know the answer to the question above is yes. And I assure you that you will not find a better eBook explaining how easy it really is and the best methods to use. Plus the most important thing of all is this eBook is written by me.
I show you all the methods I use for my auction sell and I hide nothing.

Yes I have gone mad. A very small amount you will pay for the auction info some sellers are charging up to $25.00 for. Before you pay any money from people claiming to make you a powerseller the first thing you need to do is look at the sellers feedback on eBay™. It really makes me laugh when someone claims they can make you a powerseller when they are not one themselves.

It's a bit like a driving instructor without a driving licence learning you how to drive. Well I am different, I am an eBay TITANIUM POWERSELLER who sells over 700 items a Month. And if you choose to buy this e-Book I will show you exactly how I do it.

MAKE MORE MONEY WITH YOUR AUCTIONS ~
~ DECREASE THE AMOUNT OF TIME YOU SPEND LISTING YOUR AUCTIONS ~
~ DECREASE THE AMOUNT OF TIME YOU SPEND FILLING ORDERS ~
~ WANT TO KNOW THE BEST PRODUCTS TO SELL ~
~ TIPS AND TRICKS ON HOW TO MAKE YOUR ADS LOOK BETTER ~
~ WHEN TO LIST AND END YOUR AUCTION ~
~ HOW TO GET PEOPLE TO LOOK AT YOUR AUCTIONSDownload Ebooks

90 day Power seller challenge  Ebook
LINK   :  http://www.digital2u.net/index.php?option=com_content&view=article&id=38
Password : feedback


From ZERO to Ebay HERO Ebook
Learn How You Can Quickly & Easily Start & Grow Your Own Profitable Home Based eBay Business.
WITH RESELL RIGHTS!!!

If you want to learn the secrets of making huge money on eBay, this eBook written by Mike Enos is designed to help you become a successful eBay seller.
Mike is the real deal, he has shipped over 15,000 eBay packages worth over $800,000 from his home.
He has been interviewed for radio, TV and print media. He has given multiple presentations at eBay's annual convention "eBay Live".

SOME OF THE TOPICS:
Introduction
Welcome
eBay Advantages
Getting Started On eBay
Why You Need To Buy First
Grow Your Feedback Score
Setting Goals
Making Money Is Not A Goal
Three Types Of Goals
What Is Your Time Worth?
Drop shipping Success Secrets
Wholesale Product
Importing Secrets
Refurbished Goods
Liquidated Goods
Local Auctions
Knowledge Products
Consignment Selling
How To Sell More
What Not To Sell
Cool eBay Success Stories
Fast Track Success
Time For Action!

And much more.....

Download page


From ZERO to Ebay HERO
LINK   :  http://www.digital2u.net/index.php?option=com_content&view=article&id=9
Password : superman
วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ขายสินค้า บน Ebay

ขายสินค้า บน Ebay ต้องทำอย่างไรบ้าง?1.สมัครสมาชิก ebay
2.สมัคร Paypal ( ระบบการจ่ายเงิน )


การสมัครสมาชิก ebay

การสมัคร Paypal
วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

How to Make Money with Ebay?

How to Make Money with Ebay?

1. You can sell your products on Ebay.

2. You can bid for low prices products then sell on your country.


หารายได้ ด้วย ebay

หารายได้ ด้วย ebay

เราสามารถจะสร้างธุรกิจ หารายได้จาก Ebay

1.นำสินค้า เข้าไปขายใน Ebay

2.ประมูลสินค้า ใน ebay แล้วนำเข้ามาขาย ในเมืองไทย

Ebay เป็นตลาดนัดสินค้าออนไลน์ ขนาดใหญ่ เราสามารถจะนำสินค้า ทั้งใหม่ หรือ เก่า ออกไปขายได้ กรณีสินค้าเก่าเก็บ บางชนิด เราไม่ต้องการเก็บไว้เฉย ๆ แต่อาจจะมีคนต้องการอยู่ ทั่วโลก และ ถ้าเราเป็นนักธุกิจ ค้าขาย มีสินค้าอยู่แล้ว Ebay ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการตลาด การขาย สินค้าได้


อีเบย์ Ebay คือ อะไร?

อีเบย์ Ebay คือ อะไร?


   
Ebay เป็น website ตัวกลาง ในการประมูล ขายสินค้า ที่ใหญ่ที่สุดของโลก ซึ่งทำให้ผู้คนทั่วโลก สามารถซื้อขาย สินค้า ทั้งเก่าและใหม่ได้ ในระบบ online

อีเบย์ เปรียบเสมือน ตลาดนัด จะมีการจัดล็อก โซนในการขายสินค้าต่างๆ ตลาดนัด ย่อมจะมีลูกค้าเข้ามาอยู่แล้ว ดังนั้นเรา ก็เพียงเอาสินค้าของเราออกไปขาย ถ้าสินค้าดี ราคาเหมาะสมย่อมขายได้แน่นอน ส่วนวิธีการขายจะขาย แบบ แบกะดิน ขายส่ง ขายเหมา หรือเปิดร้านขาย ก็สามารถเลือกได้หลายๆ แบบ

ดังนั้น เราสามารถจะทำธุรกิจ ร่วมกับ ebay ได้ เป็นช่องทางธุรกิจ online ที่สามารถจะมีลูกค้าได้ทั่วโลก
What is ebay?
What is ebay?EBay is the world's largest online marketplace.
You can buy and sell used or new products around the world.

Here's how eBay works:

    A seller lists an item on eBay, most anything from antiques to cars, books to sporting goods. The seller chooses to accept only bids for the item (an auction-type listing) or to offer the Buy It Now option, which allows buyers to purchase the item right away at a fixed price.

    In an online auction, the bidding opens at a price the seller specifies and remains on eBay for a certain number of days. Buyers then place bids on the item. When the listing ends, the buyer with the highest bid wins.

    In a Buy It Now listing, the first buyer willing to pay the seller's price gets the item.

Website
LED Lighting Kits  by Google Site
Computer Network Course  by Google Site

Web Blog
RFID Project  :  http://rfidbee.blogspot.com/
Microcontroller Kits Projects : http://microcontrollerkits.blogspot.com/
Make Easy Money EBay :  http://make-easy-money-ebay.blogspot.com/

Web Store
Ebay Store :  http://stores.ebay.com/thaishop2011a
EasyMoney Ideas with Ebooks : http://www.digital2u.net/